ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Auto S.V.A., spol. s r.o., IČ: 25130919, se sídlem 256 01 Soběhrdy č. p. 9 (dále jen „Auto S.V.A.“) v souvislosti se svou podnikatelskou činností zpracovává jako správce osobní údaje svých zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů resp. jejich zaměstnanců.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“).

1. K čemu Vaše osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem nabídky a dodání našich služeb a zboží, dále je potřebujeme k evidenci a vyřízení Vašich objednávek a k vymáhání našich nároků vzniklých z uzavřených smluv, k zasílání obchodních nebo jiných sdělení, kdy Vás informujeme o našich nabídkách nebo dění ve společnosti Auto S.V.A.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a odkud je získáváme?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o určité fyzické osobě nebo údaje, na základě kterých lze tuto osobu přímo či nepřímo určit (např. jméno, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování, datum narození, e-mail, telefon atd.). Osobními údaji tedy nejsou údaje vztahující se k obchodním společnostem a jiným právnickým osobám (např. IČ, DIČ, sídlo atd.).

V případě zákazníků z řad OSVČ se tak jedná o osobní údaje dotyčného podnikatele, v případě zákazníků z řad obchodních společností pak o osobní údaje kontaktních osob, zpravidla zaměstnanců zákazníka.

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete ve Vaší objednávce nebo smlouvě. Zpravidla jedná o jméno a příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

3. Potřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas?

Vaše osobní údaje můžeme v dále uvedených případech zpracovávat i bez Vašeho souhlasu.

V první řadě se jedná se o situace spojené s realizací objednávky resp. smlouvy. V takovém případě je právním základem zpracování Vašich osobních údajů článek 6. odst. 1 písm. b) nařízení GDPR – zpracování je nezbytné ke splnění závazků z uzavřené smlouvy,

protože Vaše osobní údaje potřebujeme pro evidenci objednávky a dodání zboží či služeb. Následně využíváme Vaše osobní údaje k plnění našich zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence (v oblasti daní a účetnictví), v tomto případě je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce.

Po dodání zboží či služeb uchováváme Vaše osobní údaje a detaily vztahující se k uskutečněné transakci pro případ, že by v budoucnu vyvstaly mezi námi nějaké neshody ohledně dodaného zboží či služeb nebo by nebyly řádně a včas splněny závazky z uzavřené smlouvy. Abychom mohli vymáhat naše nároky ze smlouvy anebo se úspěšně bránit nárokům uplatněným z Vaší strany, uchováváme Vaše osobní údaje a zpracováváme je tak pro účely ochrany našich práv a oprávněných zájmů, což je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR samostatným právním základem pro zpracování osobních údajů.

U stávajících zákazníků využíváme osobní údaje k zasílání obchodních sdělení, informací o našich novinkách či dění ve společnosti nebo speciálních nabídkách. Zpracování osobních údajů stávajících zákazníků za účelem přímého marketingu je podle nařízení GDPR považováno za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu naší společnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

V žádném z těchto případů právní předpisy nevyžadují Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Bez zpracování Vašich osobních údajů bychom nemohli plnit naše závazky z uzavřené smlouvy a dodat Vám objednané zboží či služby, případně vymáhat řádné splnění Vašich závazků.

Pokud si nepřejete dostávat naše další obchodní sdělení, postačí, pokud vznesete námitku. Podrobnější postup naleznete v bodě 4.

4. Co dělat, pokud nechcete dostávat naše obchodní sdělení?

Pokud si nepřejete dostávat naše obchodní sdělení, dejte nám to vědět e-mailem na adresu info@autosva.cz, případně písemně na adresu sídla naší společnosti. Vaši žádost co nejdříve zpracujeme a zašleme Vám zpět potvrzení, že jste byl odhlášen ze zasílání našich obchodních sdělení.

5. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci Auto S.V.A. a dále naši obchodní partneři, kteří pro nás zajišťují jednotlivé služby (přepravní společnosti, smluvní kooperanti ap.). U všech osob, kterým Vaše osobní údaje zpřístupníme, požadujeme dodržování dostatečných standardů zabezpečení Vašich osobních údajů a důsledné plnění právních povinností v oblasti nakládání s osobními údaji. Vaše osobní údaje zpracováváme elektronicky i manuálně, v obou případech však přijímáme bezpečnostní opatření, a to technická, mechanická i organizační. Minimálně stejný standard zabezpečení vyžadujeme i od našich smluvních partnerů v postavení zpracovatelů osobních údajů.

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z uzavřeného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle příslušných právních předpisů.

7. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

právo na přístup k osobním údajům. Na Vaši žádost Vám potvrdíme, zda a v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jakým příjemcům jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou údaje uloženy a jaká další práva Vám vznikají v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Na vyžádání Vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů.

právo na opravu. Dejte nám prosím co nejdříve vědět jakoukoliv změnu Vašich osobních údajů. Když nás upozorníte, bez zbytečného odkladu zaktualizujeme osobní údaje, které o Vás evidujeme, a opravíme veškeré nepřesnosti.

právo na výmaz. Pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, nebo jsme snad Vaše osobní údaje zpracovávali neoprávněně, na základě Vaší žádosti je bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.

právo na omezení zpracování. Pokud nás o to požádáte, v dále uvedených případech omezíme zpracování Vašich osobních údajů: a) na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů, pokud přesnost údajů zpochybňujete, b) pokud jsme Vaše osobní údaje zpracovávali neoprávněně, c) pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, k nimž jsme je zpracovávali, d) pokud jste vznesli námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely ochrany našich oprávněných zájmů a dosud jsme neposoudili, zda převažují Vaše oprávněné zájmy pro likvidaci Vašich údajů nad našimi oprávněnými zájmy (na rozdíl od výmazu zůstávají v tomto případě Vaše osobní údaje u nás uchovány, nicméně je nebudeme využívat k účelům, pro které bylo zpracování omezeno).

právo vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení. (viz čl. 4).

právo vznést námitku. Námitku můžete vznést i v případě, že nesouhlasíte s jiným zpracováním osobních údajů za účelem ochrany našich oprávněných práv a zájmů, než je přímý marketing. Vaše osobní údaje pak budeme zpracovávat pouze za účelem určení, výkonu či obhajoby našich právních nároků nebo v případech, kdy naše závažné oprávněné důvody pro zpracování převáží nad Vašimi zájmy a právy na ochranu osobních údajů. Nezapomeňte nám proto sdělit, co konkrétně Vám vadí.

právo na oznámení porušení zabezpečení osobních údajů. Neustále zvyšujeme standard zabezpečení Vašich osobních údajů, abychom je ochránili před zneužitím. Kdyby i přes veškerou naši snahu došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a nastalá situace by pro Vás představovala významné riziko, bez zbytečného odkladu Vás budeme informovat. Nemusíme Vám dát vědět pouze v případě, že jsme Vaše osobní údaje zašifrovali a jsou tak třetí osobě nesrozumitelné nebo že se nám podařilo eliminovat rizika vyplývající ze zpřístupnění osobních údajů.

právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, budeme rádi, když nás budete informovat a dáte nám prostor pro nápravu. Máte samozřejmě také právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobní údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím osobám pro účely jejich vlastního marketingu!

Všechna práva vyhrazena (c) Auto S.V.A. spol. s r.o. | Soběhrdy 9, Benešov u Prahy | Telefon 317 795 826 | Mobil 602 735 076
IČ: 25130919 | DIČ: CZ25130919 | Firma je zapsána v OR vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 52264.
Auto S.V.A. spol. s r.o. | Soběhrdy 9, Benešov u Prahy | Telefon 317 795 826 | Mobil 602 735 076